1. Bendros nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes parduotuvėje Prieskonis, pažymėjus varnele teiginį „Sutinku su Prieskonis.com taisyklėmis“),  yra šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Prieskonis.com“ internetinėje parduotuvėje (toliau e-parduotuvėje) susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti mūsų e-parduotuvėje „Prieskonis.com“ turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja pajamomis, juridiniai asmenys ir jų atstovai.

1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti „Prieskonis.com“ e-parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su internetinės parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta ar neatsižvelgė į teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ir papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs prekes internetinėje parduotuvėje Prieskonis, pildo pirkėjo registracijos informaciją ir pažymi varnele  “Sutinku su taisyklėmis” ir paspaudžia "Tęsti".

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo“ ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruoja ir saugoma internetinės parduotuvės Prieskonis duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant prekes, užsakytų prekių pristatymui, bei pardavimo veiklos analizei.

3.2. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jei Pirkėjas išreiškia tokį savo pageidavimą registracijos formoje.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis, kai to reikalauja LR institucijos.

3.4. Pirkėjas pageidaudamas atsisakyti gaunamų tiesioginės rinkodaros elektroninių laiškų, privalo juos atšaukti naudojantis vartotojo nustatymais, tačiau jei dėl neaiškių priežasčių gaunamų laiškų atšaukti nepavyko, Pirkėjas praneša apie tai elektroniniu paštu info@prieskonis.com.

4. Registracija ir prisijungimas

4.1. Pirkėjas užsakydamas prekes e-parduotuvėje „Prieskonis.com“, registracijos metu privalo pateikti visus prašomus duomenis teisingai.

4.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą Pardavėjui.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktai informacijai, arba jei ši informacija nepilna ar netiksli, prieš užsakant prekes Pirkėjas privalo šią informaciją patikslinti ir papildyti.

4.4. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, klaidinančius ar melagingus duomenis, Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę Pirkėjui naudotis internetine parduotuve, arba visiški anuliuoti registraciją ir ištrinti visus duomenis.

4.5. Remiantis 1.3. ir 5.3. taisyklių punktais, Pirkėjas visiškai pilnai atsako už savo prisijungimo duomenų prie e-parduotuvės „Prieskonis.com“ suteikimą tretiems asmenims.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas privalo per sąskaitoje nurodytą terminą apmokėti užsakytas prekes Pardavėjui.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų ir juos saugoti.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gavęs Pirkėjo užsakytų prekių apmokėjimą, pradėti formuoti užsakymą ir planuoti pristatymo terminą.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytą prekę, įsipareigoja pasiūlyti analogiškų savybių prekę, o Pirkėjui atsisakius grąžinti už šią prekę sumokėtus pinigus.

6.3. Pardavėjas, susidarius techninėms ar kitoms svarbioms aplinkybėms, pasilieka teisę laikinai arba visiškai nutraukti e-parduotuvės Prieskonis.com veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.